Skip to main content

In de praktijk

Windpark Oostpolderdijk is in veel opzichten een innovatief project. In technische zin met name omdat de fundatie onderdeel wordt van een primaire kering en tevens de statische en dynamische krachten van de windturbine overdraagt aan de kering. Vanuit het oogpunt van waterveiligheid is het van groot belang om eventuele negatieve effecten op waterveiligheid te voorkomen, of eventueel te mitigeren. Om dit aan te kunnen tonen, zijn uitgebreide berekeningen noodzakelijk.

 

Ondersteuning
Windpark Oostpolderdijk heeft verschillende vormen van ondersteuning ontvangen. In 2018 heeft windpark Oostpolderdijk de beschikking ontvangen van RVO voor een SDE+ subsidie in de categorie 'Wind op primaire keringen'. In deze categorie wordt rekening gehouden met hogere kosten in de ontwerp- en bouwfase. Vanzelfsprekend wordt in de hoogte van de SDE+ subsidie ook meegenomen dat windturbines op primaire keringen relatief veel productie opleveren. Al met al levert dit een ander niveau van stimulering voor het windpark op vanuit de SDE+ regeling.

Daarnaast heeft RVO in 2015 een investeringssubsidie toegekend vanuit het programma DEI (Demonstratie Energie Innovatie). Deze subsidie maakte het mogelijk voor RWE Renewables om breed onderzoek te doen naar de meest geschikte vorm van inpassing in de Oostpolderdijk. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat maximaal is aangepast aan de kering.