Skip to main content

Energierijke dijken

Natuur als buur

Met een directe ligging van het windpark Oostpolderdijk aan de Waddenzee, is ‘de natuur als goede buur’ een belangrijke stakeholder voor het project. In een vroeg stadium in het proces is RWE Renewables met natuur- en milieuorganisaties in overleg gegaan om te zoeken naar een goede balans tussen het opwekken van duurzame energie en het beperken van de effecten daarvan op onder meer vogels en vleermuizen. En ook al is de afstand tot direct omwonenden bij dit windpark groot, RWE Renewables hecht aan ‘goed noaberschap’. En in die optiek strekt dit zich voor RWE Renewables uit naar alle ‘buren’.

broedeiland

‘Windpark Oostpolderdijk draagt bij aan de realisatie van het broedeiland voor noordse sternen en visdieven, voor de kust van de Oostpolderdijk.’
 

 

Passerende trekvogels
Bij de Eemshaven heeft het project onder meer te maken met veel trekvogels die in het voor- en najaar de Eemshaven passeren. De zeedijken worden door de trekvogels als referentie in het landschap benut. In opdracht van RWE Renewables hebben Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga hier jarenlang onderzoek verricht naar de effecten van windturbines op de primaire keringen op vogels en vleermuizen. Dit heeft veel kennis en inzicht gegeven over het gedrag van deze dieren. Ook de natuur- en milieu-organisaties zijn bij deze studies betrokken.

 

Vogel

Gebiedsfonds ten behoeve van natuur
In de provincie Groningen dienen initiatiefnemers van windparken een jaarlijkse bijdrage te storten in een zogenaamd Gebiedsfonds. Een gebiedsfonds is bedoeld om de directe omgeving van windparken mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windparken. RWE Renewables is met de provincie Groningen in gesprek om de inbreng in het Gebiedsfonds voor deze locatie ten gunste te laten komen aan de natuur.