Skip to main content

Duurzaamheid

Windenergie – Nut en Noodzaak duurzame energie

In Nederland waait het vaak en hard. Wind raakt nooit op en is uitstekend te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie is schoon. Bovendien kunnen we het in eigen land produceren. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

Op dit moment komt ongeveer 90% van onze elektriciteit uit fossiele energiebronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Fossiele energiebronnen zijn eindig en raken op en een groot aandeel aardolie en gas komt uit politiek instabiele regio’s. Bovendien wordt steeds duidelijker wat het gebruik van deze energiebronnen als nadelige effecten heeft op ons leefmilieu zoals de opwarming van de aarde (door een toename van het broeikasgas CO2) en meer en meer extremere weersomstandigheden. 

 

Europese afspraken
In Europees verband werd een duurzaamheidsdoelstelling afgesproken dat in 2020 14% van alle energie duurzame wordt opgewekt op basis van:

  • 6000 MW elektriciteit uit windmolens op land in 2020
  • 4500 MW elektriciteit uit windmolens op zee in 2023

Het nieuwe klimaatakkoord
Het nieuwe klimaatakkoord gaat nog een stap verder. Er is door vijf sectorale tafels over dit akkoord onderhandeld en iedere tafel heeft een indicatieve reductie-opgave gekregen, die gezamenlijk een reductie van 48,7 megaton CO2 moeten opleveren. Dit is een CO2-reductie van 49%.

Klimaatakkoord icoon

49% CO2 reductie in 2030
De verschillende tafels moeten deze hoeveelheid CO2-reductie
gezamenlijk behalen in 2030. Er is gewerkt aan aanvullende maatregelen en de verwachting is dat de beoogde 49% reductie daarmee realiseerbaar is. Met dit akkoord wordt door Nederland ook invulling gegeven aan de Europese doelstellingen.

 

Tafel Elektriciteit
Vanuit de Elektriciteitssector moet 20 Megaton CO2 gereduceerd worden. De belangrijkste bijdrage hiervoor is de uitfasering van de kolencentrales en de inzet van hernieuwbare energiebronnen als wind en zon. Hierdoor zal in 2030 ongeveer 75% van de elektriciteitsvraag uit hernieuwbare bronnen afkomstig zijn.

 

Afspraken klimaatakkoord - elektriciteitstafel
Om de doelstelling voor de elektriciteitstafel te realiseren zijn onder meer de volgden afspraken gemaakt in het klimaatakkoord:

  • Groei van wind op zee naar minimaal 11,5 GW in 2030;
  • Verwachte productie van 'Zon-PV' (>15 kW) en 'Wind op Land' circa 17 TWh;
  • Decentrale overheden zorgen daartoe dat de ruimtelijke maatregelen voor hernieuwbaar op land in een groot deel van de regio’s medio 2021 zijn afgerond;
  • De ambitie voor de grootschalige (> 15 kW) elektriciteitsproductie op land bedraagt tenminste 35 TWh productie in 2030 (waaronder 500 nieuwe windmolens);
  • Rijksoverheid en de decentrale overheden spannen zich in om in 2030 uitsluitend 'Hernieuwbaar op Land' van Nederlandse bodem te gebruiken.
  • Het kabinet voert per 2020 een CO2-minimumprijs voor de productie van elektriciteit in met een prijs oplopend tot €31,90 in 2030.
  • De SDE+ wordt verbreed naar nieuwe CO2 reducerende technologieën en omgedoopt tot de SDE++.